üçlü sinir nevralgiyası

Üçlü sinir nevralgiyası

Üçlü sinir nevralgiyası nədir?

Çox vaxt pasientlər üz siniri neyropatiyası ilə üçlü sinir nevralgiyasını qarışıq salırlar. Üçlü sinir 12 cüt kәllә beyin sinirlәrindәn 5-ci cütüdür. Trigeminal nevralgiyalar ya öz-özünә, ya da hәr hansi bir sәbәblә paroksizmal ağri atakları ilә meydana çıxır. Әn şiddәtli ağrı sindromlarlndan biri sayılır.
Ağrıların çox zaman üzün bir yarısında olması (3% hallarda ikitәrәfli olur), elektrik şoku şәklindә kәskin olması üçlü sinir nevralgiyalarını xarakterizә edir.
Ağrılar hәm klassik, hәm atipik şәkildә olur. Klassik ağrılar çox şiddәtli, әsasәn üzün bir bölgәsinә toxunmaqla artan şәkildәdir, lakin bu zaman ağrı atakları ilә yanaşı ağrısız periodlar da olur. Atipik ağrılar isә davamlı, daha çox yandirıcı xarakterdә, ağrısiz periodlar olmadan müşahidә olunur. Adәtәn bu ağrılar külәk, isti vә soyuq yemәklәr, üz qırxma, çeynәmә, bәzәn danışma vә udqunma ilә arta bilir. Vaxtında nevroloqa müraciәt edilmәzsә, bu ağrı tutmaları daha da tezlәşir, uzanır vә güclәnir.

#üçlüsinirnevralgiyası #drjaleqarayeva #nevroloq #nevropatoloq

Dr. Jalə Qarayeva

Nevroloq, nevropatoloq

Həkimlə əlaqə saxlamaq və ya qəbula yazılmaq üçün aşağıda qeyd olunmuş telefon nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.